کمپین_نه_به_پلاستیک بندرعباس 1397

مراسم درختکاری سال 1397 در محوطه ICD

غرس 300 اصله نهال بهمراه سیستم مکانیزه آبیاری بمناسبت پاسداشت روز درختکاری در پارک پردیسان (1396)

غرس 2000 اصله نهال بمناسبت پاسداشت روز درختکاری در پارک پردیسان - درختکاری سال 1394

غرس 1000 اصله نهال بمناسبت پاسداشت روز درختکاری در پارک پردیسان - درختکاری سال 1393

نگهداری و مداوای چندين بهله عقاب مجروح