2020-08-16_125300

گفتگوی “مجله بایندٔر” با “مدیران ارشد دهکده لجستیک کاوه”

news1

مشارکت در سرمایه گذاری ، اپراتوری و توسعه خدمات لجستیک فیما بین “شرکت شهر صنعتی کاوه” و “شرکت بر و بحر ایران”