مشارکت در سرمایه گذاری ، اپراتوری و توسعه خدمات لجستیک فیما بین “شرکت شهر صنعتی کاوه” و “شرکت بر و بحر ایران”

روز شنبه 1398/07/13  طی مراسم رسمی قرارداد ” مشارکت در سرمایه گذاری ، اپراتوری و توسعه خدمات لجستیک ” بین هیئت مدیره دو  شرکت شهر صنعتی کاوه و بر و بحر ایران توشیح و مبادله گردید 

NewsKaveh3
NewsKaveh4
news1
NewsKaveh2